Điều kiện xét hạng và quyền lợi của hội viên Kim cương Viettel